PRESSUPOST D'INGRESSOS PER AL 2018
A) Operacions corrents
CAPÍTOL III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
34.200 Ingressos per serveis educatius 55.276,00 €
34.901 Preus públics per ocupació privativa d'espais públics 20.000,00 €
34.903 Ingressos per activitats realitzades al Parc 1.500,00 €
34.909 Altres preus públics 2.000,00 €
36.000 Vendes 6.000,00 €
39.000 Altres ingressos 5.000,00 €
39.901 Ingressos per descompte en nòmina pagaments SANITAS 3.000,00 €
39.901 Anuncis de concurrència pública 1.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL III 93.776,00 €
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  
45.001 Transferències de la Generalitat de Catalunya 140.000,00 €
46.100 Transferències Diputació de Barcelona 2.464.035,00 €
46.201 Transferències finalistes Ajuntament de Barcelona 302.280,00 €
46.203 Transferències no finalistes Ajuntament de Barcelona 30.000,00 €
46.202 Transferències finalistes Ajuntament de Molins de Rei 8.000,00 €
46.400 Transferències AMB 2.512.904,00 €
47.001 Transferències d'empreses privades no finalistes 75.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL IV 5.532.219,00 €
CAPÍTOL V INGRESSOS PATRIMONIALS  
52.000 Interessos 100,00 €
55.000 Concessions 81.125,00 €
TOTAL CAPÍTOL V 81.225,00 €
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 5.707.220,00 €
B) Operacions de capital
CAPÍTOL VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS  
61.900 Venda d'immobilitzat 100,00 €
TOTAL CAPÍTOL VI 100,00 €
CAPÍTOL VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  
76.100 Transferències de la Diputació de Barcelona 48.990,00 €
76.204 Transferències Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 76.140,00 €
TOTAL CAPÍTOL VII 125.130,00 €
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 125.230,00 €
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 2018 5.832.450,00 €
PRESSUPOST DE DESPESES PER AL 2018
A) Operacions corrents
CAPÍTOL I DESPESES DE PERSONAL 2018
892.010.100 Retribucions bàsiques personal directiu 78.700,00 €
892.012.000 Sous del grup A1-funcionaris 88.465,00 €
892.012.001 Sous del grup A2-funcionaris 172.870,00 €
892.012.003 Sous del grup C1-funcionaris 101.850,00 €
892.012.004 Sous del grup C2-funcionaris 155.400,00 €
892.012.006 Triennis-funcionaris 112.000,00 €
892.012.100 Complement destinació-funcionaris 238.700,00 €
892.012.101 Complement específic-funcionaris 592.200,00 €
892.012.103 Altres complements - funcionaris 315.600,00 €
892.012.700 Contribucions a plans i fons de pensions personal funcionari 11.500,00 €
892.013.000 Retribucions bàsiques-personal laboral fix 143.000,00 €
892.013.002 Altres remuneracions-personal laboral fix 392.840,00 €
892.013.100 Retribucions bàsiques-personal laboral temporal 33.300,00 €
892.013.102 Altres remuneracions-personal laboral temporal 75.400,00 €
892.013.700 Contribucions a plans i fons de pensions personal laboral 7.600,00 €
892.016.000 Seguretat social 668.550,00 €
892.016.008 Ajuts socials 24.900,00 €
892.016.009 Fons social 30.475,00 €
892.016.200 Formació i perfeccionament del personal 11.770,00 €
892.016.205 Assegurances 19.900,00 €
TOTAL CAPÍTOL I 3.275.020,00 €
CAPÍTOL II DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS  
1.172.020.300 Lloguer de maquinària, instal·lacions i utillatge 1.000,00 €
492.020.300 Lloguer de fotocopiadores 675,00 €
1.172.020.400 Lloguer de material de transport 5,00 €
1.172.020.800 Lloguer de la Torre de Collserola 15.500,00 €
1.172.021.000 Reparació i manteniment del medi natural 585.430,00 €
1.172.021.001 Manteniment infraestructures de lleure 60.000,00 €
392.021.200 Reparació d'edificis i altres construccions (PO) 265.164,00 €
1.172.021.300 Reparació i mant. de maquinària, Instal·lacions tècniques i utillatge 1.500,00 €
1.172.021.400 Reparació i manteniment d'elements de transport 35.000,00 €
1.172.021.500 Reparació de mobiliari urbà i àrees lleure 5.500,00 €
492.021.500 Reparació i manteniment mobiliari i equips d'oficina (+1902) 4.828,00 €
492.021.600 Reparació d'equips per a processos d'informació 23.427,00 €
1.172.021.900 Reparació i manteniment d'equips de telecomunicacions 4.200,00 €
992.022.000 Material d'oficina 14.000,00 €
1.172.022.001 Publicacions Medi Natural 400,00 €
232.622.001 Publicacions CDRE 2.800,00 €
992.022.001 Publicacions administració general 1.800,00 €
992.022.100 Consum electricitat 55.000,00 €
992.022.101 Aigua 38.000,00 €
1.172.022.103 Combustibles i carburants 31.000,00 €
392.022.103 Combustible calderes calefacció Can Coll i Can Balasc (Biomassa i Gasoil) 6.000,00 €
1.172.022.104 Vestuari i EPI treballadors Medi Natural 6.900,00 €
992.022.106 Productes farmacèutics i material sanitari 510,00 €
992.022.200 Servei de telefonia fixa 25.000,00 €
992.022.201 Postals 3.000,00 €
492.022.203 Servei d'internet 6.500,00 €
992.022.205 Telefonia mòbil 11.000,00 €
992.022.209 Missatgeria 1.600,00 €
1.172.022.400 Assegurances de vehicles 7.000,00 €
992.022.401 Assegurances 10.635,00 €
992.022.500 Tributs estatals 1.000,00 €
992.022.501 Tributs de les Comunitats Autònomes 10,00 €
992.022.502 Tributs de les Entitats locals 3.000,00 €
0.920.22601 Representació 7.000,00 €
232.622.602 Comunicació i publicacions 35.000,00 €
992.022.603 Publicacions a Diaris Oficials 5.000,00 €
992.022.604 Jurídics, contenciosos 1.500,00 €
232.622.608 Voluntaris i participació ciutadana 21.000,00 €
1.172.022.699 Despeses diverses Medi Natural 4.500,00 €
232.622.699 Despeses funcionament equipaments Servei d'UPDEA 28.000,00 €
392.022.699 Despeses diverses Servei de Projectes i Obres 300,00 €
992.022.699 Despeses diverses administració 4.110,00 €
1.172.022.700 Servei de neteja del medi natural 261.460,00 €
992.022.700 Servei de neteja 78.955,00 €
992.022.701 Servei de vigilància i seguretat 108.000,00 €
1.172.022.706 Estudis i treballs tècnics - Medi Natural 63.803,00 €
232.622.706 Estudis i treballs tècnics - Educació ambiental 25.000,00 €
392.022.706 Estudis i treballs tècnics - Projectes i Obres 11.000,00 €
992.022.706 Estudis i treballs tècnics-Administració 26.000,00 €
492.022.709 Assessorament informàtic 42.955,00 €
232.622.799 Suport extern Equipaments Servei d'UPDEA 117.000,00 €
0.920.23010 Dietes del personal directiu 500,00 €
892.023.020 Dietes del personal no directiu 3.500,00 €
0.912.23100 Locomoció dels membres dels òrgans de govern 100,00 €
0.920.23110 Locomoció del personal directiu 800,00 €
892.023.120 Locomoció del personal no directiu 5.000,00 €
992.023.300 Altres indemnitzacions 2.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL II 2.079.867,00 €
CAPÍTOL III DESPESES FINANCERES  
992.035.200 Interessos de demora 5,00 €
992.035.900 Altres despeses financeres i de gestió bancàries 500,00 €
TOTAL CAPÍTOL III 505,00 €
CAPÍTOL IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS  
892.046.100 Transferències corrents Diputació de Barcelona 84.453,00 €
TOTAL CAPÍTOL IV 84.453,00 €
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 5.439.845,00 €
B) Operacions de capital
CAPÍTOL VI INVERSIONS REALS  
992.060.000 Inversions en terrenys 5,00 €
1.172.060.900 Inversió nova d'ús públic en medi natural 5,00 €
392.060.900 Altra inversió nova en infraestructures i béns d'ús públic 5,00 €
1.172.061.900 Inversió de reposició en medi natural d'ús públic 5,00 €
3.172.061.900 Inversió de reposició en medi natural accés edificis 5,00 €
392.061.900 Inversió de reposició d'infraestructures i béns d'ús públic 187.000,00 €
392.062.200 Edificis administratius i altres construccions 76.140,00 €
393.362.200 Inversió de reposició en immobles de servei públic 5,00 €
1.172.062.300 Maquinària, instal·lacions i utillatge 29.205,00 €
1.172.062.400 Elements de transport 40.000,00 €
392.062.500 Mobiliari i equipament d'oficina 2.005,00 €
232.664.000 Inversions immaterials Servei d'UPDEA (APP, WEB i altres TIC) 17.500,00 €
1.172.064.009 Altres inversions immaterials 5,00 €
492.064.100 Aplicacions informàtiques 5,00 €
1.172.068.200 Altres edificis i construccions-Medi Natural 5,00 €
232.668.500 Mobiliari i instal·lacions Servei d'UPDEA 5,00 €
1.172.068.500 Mobiliari urbà i estris 705,00 €
492.068.600 Equips per al procés de la informació 40.000,00 €
TOTAL CAPÍTOL VI 392.605,00 €
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 392.605,00 €
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 5.832.450,00 €

A. Operacions corrents

CAPÍTOL III

Taxes i altres ingressos

Consignació pressupostada

Contret

34200

INGRESSOS PER SERVEIS EDUCATIUS

61,000.00 €

55,276.18 €

34901

PREUS PÚBLICS PER OCUPACIÓ PRIVATIVA D'ESPAIS PÚBLICS

20,000.00 €

17,690.75 €

34902

PREUS PÚBLICS UTILITZACIÓ TEMPORAL INSTAL. DEL PARC

500.00 €

0.00 €

34903

INGRESSOS PER ACTIVITATS REALITZADES AL PARC

110.00 €

1,521.10 €

34909

ALTRES PREUS PÚBLICS

2,000.00 €

0.00 €

36000

VENDES

9,500.00 €

5,862.55 €

39000

ALTRES INGRESSOS

2,000.00 €

15,937.24 €

39001

INGRESSOS PER DESCOMPTE EN NÒMINA QUOTES SANITAS

3,000.00 €

2,983.48 €

39901

ANUNCIS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA

1,000.00 €

995.88 €

Total Capítol III

99,110.00

100,267.18

CAPÍTOL IV

Transferències corrents

Consignació pressupostada

Contret

45001

TRANSFERÈNCIES GENERALITAT DE CATALUNYA

100,000.00 €

100,000.00 €

46100

TRANSFERÈNCIES DIPUTACIÓ DE BARCELONA

2,420,750.00 €

2,420,750.03 €

46201

TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA

142,937.30 €

142,222.26 €

46202

TRANSFERÈNCIES FINALISTES AJUNTAMENT MOLINS DE REI

8,000.00 €

8,000.00 €

46203

TRANSFERÈNCIES NO FINALISTES AJUNTAMENT DE BARCELONA

30,000.00 €

30,000.00 €

46400

TRANFERÈNCIES ÀMB

2,295,404.00 €

2,295,404.00 €

47001

TRANSFERÈNCIES D'EMPRESES PRIVADES NO FINALISTES

75,000.00 €

74,969.00 €

Total Capítol IV

5,072,091.30

5,071,345.29

CAPÍTOL V

Ingressos patrimonials

Consignació pressupostada

Contret

52000

INTERESSOS

100.00 €

41.75 €

55000

CONCESSIONS

54,458.00 €

53,324.35 €

Total Capítol V

54,558.00

53,366.10 €

Total operacions corrents

5,225,759.30 €

5,224,978.57 €

B. Operacions de capital

CAPÍTOL VI

Alienació d’inversions reals

Consignació pressupostada

Contret

61900

VENDA D'IMMOBILITZAT

100.00 €

743.80 €

Total Capítol VI

100.00

743.80

CAPÍTOL VII

Transferències de capital

Consignació pressupostada

Contret

76100

TRANSFERÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

48,990.00 €

48,990.00 €

76201

TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE BARCELONA

200,000.00 €

200,000.00 €

76204

TRANSFERÈNCIES AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

30,000.00 €

29,929.64 €

Total Capítol VII

278,990.00

278,919.64

Total operacions de capital

279,090.00 €

278,919.64 €

Pressupost 2016

5,504,849.30 €

Romanents 2015

210,877.02 €

Total pressupost 2016

5,715,726.32 €

5,503,898.21 €

A. Operacions corrents
CAPÍTOL II
  Despeses de personal Consignació pressupostada Contret
  RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 2.467.155,15 2.501.454,19
  SEGURETAT SOCIAL 659.716,59 612.602,97
  ALTRES 105.781,98 118.454,89
Total Capítol I 3.232.653,72 3.232.512,05
CAPÍTOL II
  Adquisició de béns i serveis    
1.1720.20300 LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 1,000.00 0.00
4.920.20300 LLOGUER DE FOTOCOPIADORES 2.123,00 2.014,08
1.1720.20400 LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT 5.00 0.00
1.1720.20800 LLOGUER REPETIDOR TORRE DE COLLSEROLA 13.800,00 13.830,40
1.1720.21000 REPARACIÓ I MANTENIMENT DEL MEDI NATURAL 805.787,38 720.186,31
1.1720.21001 MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES DE LLEURE 5.00 0.00
3.920.21200 REPARACIÓ D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS 283.750,04 247.886,83
1.1720.21300 REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INST. TÈCN. I UTILL. 1.500,00 731,01
1.1720.21400 REPARACIONS I MANTENIMENT ELEMENTS DE TRANSPORT 35.000,00 34.820,41
1.1720.21500 REPARACIÓ DE MOBILIARI URBÀ I ÀREES DE LLEURE 5.500,00 7.155,99
4.920.21500 REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MOBILIARI I EQUIPS D'OFICINA 7.178,20 3.679,75
4.920.21600 REPARACIÓ EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ 26.400,22 29.700,88
1.1720.21900 REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS TELECOMUNICACIONS 4.200,00 4.050,05
9.920.22000 MATERIAL D'OFICINA 14.000,00 10.643,34
1.1720.22001 PUBLICACIONS DE MEDI NATURAL 400 384,06
2.326.22001 PUBLICACIONS CDRE 2.800,00 3.439,18
9.920.22001 PUBLICACIONS ADMINISTRACIÓ GENERAL 1.800,00 2.098,15
9.920.22100 CONSUM ELECTRICITAT 50.300,00 50.258,54
9.920.22101 AIGUA 35.000,00 35.588,68
1.1720.22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 31.000,00 22.753,03
3.337.22103 COMBUSTIBLE CALDERES CALEFACCIÓ CAN COLL I CAN BALASC 10.800,00 5.533,41
1.1720.22104 VESTUARI TREBALLADORS MEDI NATURAL 6.900,00 7.967,14
9.920.22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI 510 391,35
9.920.22200 SERVEIS DE TELEFONIA FIXA 25.000,00 22.468,72
9.920.22201 POSTALS 3.000,00 1.352,59
4.920.22203 SERVEI D'INTERNET 6.500,00 4.784,40
9.920.22205 TELEFONIA MÒBIL 11.000,00 11.147,77
9.920.22209 MISSATGERIA 1.600,00 1.670,84
1.1720.22400 ASSEGURANCES DE VEHICLES 7.000,00 5.116,62
9.920.22401 ASSEGURANCES 11.163,00 10.626,24
9.920.22500 TRIBUTS ESTATALS 1.000,00 0
9.920.22501 TRIBUTS DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES 10 0
9.920.22502 TRIBUTS DE LES ENTITATS LOCALS 3.000,00 1.513,08
0.920.22601 REPRESENTACIÓ I PROTOCOL 7.000,00 6.288,39
2.326.22602 COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS 64.430,00 64.430,63
9.920.22603 PUBLICACIONS A DIARIS OFICIALS 5.000,00 9.722,96
9.920.22604 JURÍDICS, CONTENCIOSOS 1.500,00 500
2.924.22608 VOLUNTARIS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 24.500,00 23.309,80
1.1720.22699 DESPESES DIVERSES MEDI NATURAL 4.500,00 7.711,43
2.326.22699 DESPESES FUNCIONAMENT EQUIPAMENTS SERVEI UPDEA 28.000,00 21.316,22
3.337.22699 DESPESES DIVERSES SERVEI PROJECTES I OBRES 300 2.933,43
9.920.22699 DESPESES DIVERSES ADMINISTRACIÓ 4.110,00 2.688,80
1.1720.22700 SERVEI DE NETEJA DEL MEDI NATURAL 246.822,74 192.883,45
9.920.22700 SERVEI DE NETEJA 78.955,00 78.678,48
9.920.22701 SERVEI DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT 90.685,00 95.007,95
1.1720.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - MEDI NATURAL 74.693,00 66.462,91
2.326.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - EDUCACIÓ AMBIENTAL 25.005,00 29.178,37
3.337.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - PROJECTES I OBRES 11.000,00 13.619,17
9.920.22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS - ADMINISTRACIÓ 52.000,00 13.897,15
4.920.22709 ASSESSORAMENT INFORMÀTIC 28.000,00 26.817,24
2.326.22799 SUPORT EXTERN EQUIPAMENTS SERVEI D'UPDEA 96.800,00 98.031,37
0.912.23000 DIETES DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN 500 0
0.920.23010 DIETES DEL PERSONAL DIRECTIU 3.500,00 2.606,38
8.920.23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU 100 0
0.912.23100 LOCOMOCIÓ DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN 800 484,43
0.920.23110 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL DIRECTIU 5.000,00 3.899,23
8.920.23120 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU 2.000,00 553,86
9.920.23300 ALTRES INDEMNITZACIONS 1.600,00 1.670,84
Total Capítol II 2.264.232,58 2.022.814,50
CAPÍTOL III
  Despeses financeres    
9.920.35200 INTERESSOS DE DEMORA 5.00 0.00
9.920.35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 500 69,17
Total Capítol III 505 69,17
CAPÍTOL IV
  Transferències corrents    
8.920.46100 TRANSFERÈNCIES CORRENTS DIPUTACIÓ DE BARCELONA 99.337,28 99.337,28
Total Capítol IV 99.337,28 99.337,28
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 5.596.728,58 5.354.733,00
B. Operacions de capital
CAPÍTOL VI
  Inversions reals Consignació pressupostada Contret
9.920.60000 INVERSIONS EN TERRENYS 5.00 0.00
1.1720.60900 INVERSIÓ NOVA EN MEDI NATURAL PER A L'ÚS GENERAL 292.782,70 170.711,41
3.337.60900 INFRASTRUCTURES I BENS DESTINATS A L'ÚS GENERAL 26.177,95 26.171,90
1.1720.61900 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ PER A L'ÚS GENERAL 5 0
3.920.61900 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ PER A L'ÚS GENERAL 424.388,28 161.374,45
3.1720.61900 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN MEDI NATURAL ACCÉS EDIFICIS 50.730,00 0
3.920.62200 EDIFICIS ADMINISTRATIUS I ALTRES CONSTRUCCIONS 182.565,94 156.979,55
3.933.62200 INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN IMMOBLES DE SERVEI PÚBLIC 41.550,00 5.917,22
1.1720.62300 MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE 14.205,00 14.195,96
1.1720.62400 ELEMENTS DE TRANSPORT 102.005,00 0
3.920.62500 MOBILIARI I EQUIPAMENT D'OFICINA 2.005,00 3.806,17
2.326.64000 INVERSIONS IMMATERIALS SERVEI D'UPDEA 17.500,00 17.423,70
1.1720.64009 ALTRES INVERSIONS IMMATERIALS 5 0
4.920.64100 APLICACIONS INFORMÀTIQUES 30.005,00 3.653,84
1.1720.68200 ALTRES EDIFICIS I CONSTRUCCIONS MEDI NATURAL 5 0
1.1720.68500 MOBILIARI URBÀ I ESTRIS 15.705,00 15.335,54
2.326.68500 MOBILIARI I INSTAL·LACIONS SERVEI D'UPDEA 5 0
4.920.68600 EQUIPS PER AL PROCÉS DE LA INFORMACIÓ 26.000,00 6.699,67
Total Capítol VI 1.225.644,87 582.269,41
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 1.225.644,87 582.269,41
Pressupost 2017   6.296.835,44  
Romanents 2016 525.538,01  
Total pressupost 2017 6.822.373,45 5.937.002,41