La legislació vigent atribueix als ens locals capacitat per desenvolupar, dins del marc de les seves competències, allò que estableix la legislació autonòmica i estatal. Des d’aquest web, podeu accedir a les ordenances i els reglaments aprovats pel Consorci del Parc de Collserola.

S’adverteix que aquesta pàgina web té caràcter informatiu. Els textos no tenen validesa oficial i no substitueixen els publicats als diaris oficials, que són els únics instruments que donen fe de la seva autenticitat.

Reglament d’ús per als productes agropecuaris acollits a la marca de garantia “Producte de Collserola”

Aquest reglament té per objecte definir les condicions per utilitzar la marca de garantia “Producte de Collserola”, que serveix per individualitzar, personalitzar i reconèixer els productes agropecuaris generats al Parc.

Marc sancionador de les ordenances sobre l’ús de la bicicleta al Parc

Aquest reglament té per objecte definir les pautes per a l’ús de la bicicleta al Parc i la proposta de sancions segons tipificació de la infracció

Reglament del Consell Consultiu

El reglament estableix les funcions, composició i normes de funcionament d’aquest òrgan consultiu del Consorci.

descarregar pdfReglament del Consell Científic Assessor

Aquest reglament regula les funcions, composició i funcionament del Consell Científic Assessor del CPNSC, la finalitat del qual és assessorar aquesta entitat a partir del coneixement científic.

descarregar pdfReglament del Centre de documentació i recursos educatius

El reglament té com a finalitat regular les normes de funcionament del Centre. El Centre té com a principal objectiu oferir informació i documentació al personal tècnic del Consorci i al públic en general, particularment a educadors i estudiants universitaris.
Data d’aprovació definitiva: 13/12/1998

descarregar pdfOrdenança dels preus públics del Parc de Collserola

L’ordenança reguladora dels preus públics del Parc de Collserola té com a finalitat l’establiment, fixació, gestió i cobrament dels preus públics i taxes per a la venda de publicacions i articles i dels serveis prestats pel Consorci del Parc de Collserola.
Data d’aprovació definitiva: 5/4/2000

descarregar pdf Reglament de funcionament i ús del Centre d’Informació del Parc de Collserola

El reglament del Centre d’Informació té com a objectiu la regulació d’aquest equipament obert al públic, amb l’establiment de les normes d’adscripció del personal del Centre, la regulació dels espais i l’accés i ús del Centre d’Informació.
Data d’aprovació definitiva: 5/4/2000

descarregar pdfOrdenances del Parc de Collserola

Les ordenances del Parc de Collserola tenen com a finalitat principal completar les previsions de la normativa del Pla Especial d’Ordenació i de Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola, en relació amb la regulació detallada de llur freqüentació, usos i activitats admesos dins de l’àmbit del parc.
Data d’aprovació definitiva: 5/12/2000

descarregar pdfReglament de l’arxiu del Consorci del Parc de Collserola

El reglament de l’arxiu del Consorci del Parc de Collserola té com a finalitat regular el seu funcionament, el qual té per objectiu administrar, custodiar i divulgar el patrimoni documental, al mateix temps de vetllar per la integritat, la protecció, la conservació, l’acreixement, la difusió i el foment del patrimoni cultural català.
Data d’aprovació definitiva: 28/11/2001

descarregar pdfReglament regulador dels programes formatius de pràctiques als centres i altres equipaments d’educació ambiental del Consorci del Parc de Collserola

El reglament regulador dels programes formatius de pràctiques als centres i altres equipaments d’educació ambiental del Consorci del Parc de Collserola té com a objectiu general l’apropament dels estudiants al món professional de l’educació ambiental.
Data d’aprovació definitiva: 28/11/2001

descarregar pdfReglament dels treballs silvícoles al Parc de Collserola

El reglament té com a finalitat donar les instruccions pels treballs silvícoles que s’hagin de realitzar durant l’execució de treballs derivats de la gestió forestal, de la prevenció d’incendis, del manteniment o execució de projectes de millora de camins, àrees de lleure o estada i altres indrets o bé d’obres executades a l’empara de llicència urbanística municipal, si s’escau, que es realitzin al Parc de Collserola.
Data d’aprovació definitiva: 27/5/2008