Amb la declaració, l’any 2010, de Parc Natural (decret 146/2010 de 19 d’octubre), es fa necessària la redacció d’un nou Pla Especial, que substitueixi l’encara vigent Pla Especial d’Ordenació i Protecció del Medi Natural del Parc de Collserola (PEPCo) de l’any 1987. Aquest nou document de planejament esdevé una oportunitat per repensar el Parc i per afrontar els nous reptes d’aquest espai natural enmig d’una gran conurbació urbana.

El PEPCo és un document que incorpora normes urbanístiques complementant el Pla General Metropolità (PGM) de 1976. El nou Pla Especial també es configurarà com un pla urbanístic i substituirà completament el vigent Pla Especial d’Ordenació. Per tant, per ser aprovat seran necessaris canvis puntuals a l’actual Pla General Metropolità (PGM).

El procés de redacció

L’any 2013 es configura la Comissió Institucional de redacció del Pla, on hi són representades totes les entitats del territori: Generalitat de Catalunya, Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Diputació de Barcelona, Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i els nou ajuntaments amb territori al Parc.

Finalment, el mes de desembre de 2014, la Comissió aprova l’Avanç de Pla Especial, un document que recull els principals objectius i línies mestres que haurà de tenir el definitiu Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola (PEPNat).

Un cop publicat el 16 de febrer, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), s’inicia el període d’informació pública del document, així com un intens procés de participació ciutadana, que permetrà la discussió i incorporació de propostes d’entitats i administracions.

L’aprovació definitiva del document amb les propostes sorgides del procés participatiu està previst per a finals del mandat municipal. Aquest nou document servirà de base per a la redacció del Pla Especial.

Objectius de l’avanç de Pla

A partir de la diagnosi de l’estat actual del Parc, el document assenyala nou objectius principals:

  • Ecologia i preservació de la biodiversitat: mantenir i millorar les condicions ambientals del parc que inclouen els factors biòtics i abiòtics, la conservació de la biodiversitat, dels habitats i dels processos ecològics.
  • Espais perimetrals: millorar les condicions de les vores del parc per tal de disminuir els riscos, assegurar la connectivitat ecològica amb els espais lliures de l’entorn, facilitar l’accessibilitat dels usuaris al parc i corregir el caràcter suburbà d’aquests espais.
  • Model d’ús social: gestionar de forma sostenible l’ús social del parc dins del context metropolità, incidint en l´ús i el foment d’energies netes.
  • Les activitats de valorització dels recursos naturals: Mantenir i adequar les activitats d’aprofitament dels recursos naturals i fomentar l’economia verda.
  • Serveis ecosistèmics: conèixer i valorar els serveis ecosistèmics, aprofundint en la recerca de Collserola com a espai de coneixement.
  • Patrimoni: Mantenir i millorar el patrimoni arquitectònic, històric i cultural.
  • Paisatge: Modular convenientment el paisatge i minimitzar els impactes.
  • Model de gestió: establir un règim de gestió activa i obert a la col·laboració público-privada.
  • Instrument de regulació:  apostar per un instrument de regulació obert, flexible i adaptable a la realitat canviant del territori i la societat.

Aquests objectius es concreten en vint-i-una línies estratègiques

Més informació

Tota la documentació referent a la primera versió aprovada del Pla Especial, així com del procés de participació, la trobareu a: